O nama


Туристичка организација обавља послове:

1. унапређење и промоција туризма општине Дољевац;
2. координирања активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и посредно делују на унапређењу и промоцији туризма;
3. доношења годишњег програма и плана промотивних активности у складу са Стратегијским маркетинг планом, плановима и програмима Туристичке организације Србије;
4. обезбеђивања информативно-пропагандног материјала, којим се промовишу туристичке вредности општине Дољевац;
5. прикупљања и објављивања информација о целокупној туристичкој понуди на територији општине Дољевац, као и друге послове од значаја за промоцију туризма;
6. организовања и учешћа у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, културних и других скупова и манифестација;
7. организовања туристичко-информативних центара;
8. посредовања у пружању услуга у домаћој радиности;
9. подстицања реализације програма изградње туристичке инфракструктуре и уређења простора и
10. друге активности на промоцији туризма у складу са Статутом Туристичке организације.