Pocetna / Grad Koprijan

Grad Koprijan

Izvor: Radio Koprijan, Slike rekonstrukcije
Izvor: Istorijske rekonstrukcije

 

Srednjovekovna tvrđava Koprijan

 

Prvi put u istoriji Koprijan se pominje u doba Rimljana.  Ruševine ovog grada koje i danas stoje na obroncima planine Seličevice, sa desne strane Južne Morave, poznate su u nauci i kod naroda ovih krajeva pod nazivom „Korvingrad“. Nalazi se 11 kilometara jugozapadno od Niša, u selu Klisura. Odbrambeni grad Koprijan podigao je 1372. godine srpski vlastelin Nenad i zahvatao je prostor dužine oko 80 metara i širine 50 metara, što znači da se prostirao na površini od oko 4000m 2 . Glavni ulaz se nalazio na severoistočnoj strani, dok je na svim ostalim stranama imao po nekoliko kula za odbranu. U istočnom delu grada nalazila se zgrada površine oko 500m2.

 Grad je sa svih strana bio opasan velikim šancem koji je takođe bio u funkciji obezbeđenja i odbrane. Grad Koprijan je imao i svoje predgrađe u kome se nalazila i crkva, što još više govori o značaju ovog srednjevekovnog utvrđenja. Crkva čiju je osnovu i ostatke otkrio arheolog Slavetić, pripadala je grupi srpskih crkava poznate moravske škole crkvene arhitekture, koja obuhvata period zadnje četvrtine XIV i prve polovine XV veka. Crkva je bila bogoslužbeni hram grada. Grad Koprijan, današnji Korvingrad spada u red značajnih spomenika srpske srednjevekovne istorije i kulture. Kao srednje vekovno utvrđenje nalazi se u grupi najznačajnijih umetničkih spomenika svetovne arhitekture iz zadnjih decenija XIV i prve polovine XV veka. Utvrđenje je stavljeno pod zaštitu države 1947. godine i kategorisano kao nepokretno kulturno dobro od „velikog značajaˮ tako da do danas opština nije mogla sama izvoditi bilo kakve radove za zaštitu ovog utvrđenja. 

 

Izgrađena je pristupna saobraćajnica, rasveta, postavljena turistička signalizacija I uređen je izletnički prostor oko utvrđenja čime je omogućen bolji pristup posetiocima. U narednom periodu, Zavod za zaštitu spomenika kulture u Nišu planira da geofizički ispita i istraži arheološko nalazište oko pomenutog utvrđenja. U toku je priprema tehničke dokumentacije za restauraciju postojećeg stanja ovog srednjovekovnog utvrđenja.

 3D slika – Grad Koprijan